Особливості організації навчально-виховного процесу школи дозволяють говорити про ряд переваг у порівнянні з іншими навчальними закладами:

 1. Налагоджена наступність між дошкільною та початковою, початковою та основною школою, основною та старшою ланками навчання.
 2. Належне забезпечення комп`ютерною технікою, наявність Інтернету.
 3. Створення належних умов для самореалізації вчителя й учня.
 4. Запровадження поглибленого та профільного вивчення предметів, належний рівень профорієнтаційної роботи.
 5. Високий рівень методичної роботи, самоосвітньої діяльності вчителя.
 6. Ефективне впровадження сучасних освітніх технологій.
 7. Високий рівень організації роботи з обдарованими дітьми, результативність роботи.
 8. Ефективна система виховної роботи, високий рівень національно-патріотичного виховання, громадянської освіти.

Пріоритетні напрямки діяльності закладу:

 1. Використовувати розвивальні технології, спрямовані на комплексний розвиток фізичного, психічного, розумового, духовного потенціалу дитини.
 2. Запроваджувати інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами у навчальному закладі.
 3. Створити умови для виховання молодого покоління на кращих здобутках національної культури і духовної спадщини, героїчного минулого та сучасного українського народу.
 4. Залучати дітей та учнівську молодь до навчально-виховної роботи, суспільно значущих справ: громадської, благодійної діяльності, участі в соціальних, інтелектуальних, мистецьких, природоохоронних, краєзнавчих проектах.
 5. Формувати новий освітній простір відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 6. Забезпечувати наступність дошкільної та початкової освіти в умовах НУШ.
 7. Формувати ключові компетентності як основний результат освітнього процесу.
 8. Зміцнювати навчально-матеріальну базу закладу освіти шляхом використання різних джерел фінансування.
 9. Підвищувати кадровий потенціал закладу освіти.

Шляхи реалізації основних завдань освітнього закладу:

 • створення належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання;
 • забезпечення допрофільної підготовки та профілізації старшої школи;
 • створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи, підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності;
 • гуманізація і гуманітаризація освіти;
 • комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти через упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;
 • подальше впровадження комп’ютерної техніки, перспективних освітніх технологій в управлінську діяльність.

Шляхи удосконалення змісту психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу закладу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»:

 • ознайомлення з основними психологічними категоріями Нової української школи;
 • розуміння ролі психологічної служби в освітній реформі;
 • знання щодо психологічних особливостей організації освітнього середовища, орієнтованого на дитину;
 • розвиток психологічної культури та компетентності вчителя;
 • постійна системна робота з усіма суб’єктами освітньої взаємодії;
 • впровадження передового психолого-педагогічного досвіду, що передбачає інтеграцію традиційних форм, методів, прийомів та засобів психолого-педагогічної діяльності.
Кiлькiсть переглядiв: 440